#تلنگر 🔻‏خیابونی که بچهٔ ۱۱-۱۲ ساله برای یه لقمه نون تا کمر تو سطل زباله‌ش خم شده چه فرقی می‌کنه اس

#تلنگر

🔻‏خیابونی که بچهٔ ۱۱-۱۲ ساله برای یه لقمه نون تا کمر تو سطل زباله‌ش خم شده چه فرقی می‌کنه اسمش «شجریان» باشه یا شخص دیگه ای ...


@antioligarchie