اگربخواهی نعمتی درتو زیادشود، باید آنراستایش کنی.. حتی وقتی گیاهی راستایش کنی، بهتر رشد میکند

اگربخواهی نعمتی درتو زیادشود، باید آنراستایش کنی.. حتی وقتی گیاهی راستایش کنی، بهتر رشد میکند

اگربخواهی نعمتی درتو زیادشود، باید آنراستایش کنی.
حتی وقتی گیاهی راستایش کنی، بهتر رشد میکند.
بگویید خدایا شکرت و برای هرآنچه به شما داده شاکر باشید
تا نعمت های خدا به سوی شما سرازیر شود.


خدایا چند چیز راازخانه هایمان کم نکن
سلامتی
برکت
حس خوب
اعتماد
دوست داشتن و وفاداری
آمین❤️

💟 @asrare_movafaghiyat