طوفان باعث میشه درخت ریشه هاش رو عمیق‌تر و قوى‌تر کنه. 💟

طوفان باعث میشه درخت ریشه هاش رو عمیق‌تر و قوى‌تر کنه. 💟

طوفان باعث ميشه درخت ريشه هاش رو عميق تر و قوى تر كنه. در طوفان هاى زندگى به برگ هايى كه از دست ميدى فكر نكن ، به ريشه اى كه قوى تر ميكنى فكر كن

💟 @asrare_movafaghiyat