موسسه بارسا برای اولین بار یک سریال انگیزشی را در ایران تولید کرده

موسسه بارسا برای اولین بار یک سریال انگیزشی را در ایران تولید کرده

موسسه بارسا برای اولین بار یک سریال انگیزشی را در ایران تولید کرده.
این سریال شالوده ۱۶۵ کتاب است که با تکنیک های روز دنیا باعث تغییر در زندگی میگردد.
اطلاعات بیشتر:ارسال عدد ۳۰ به ۳۰۰۰۹۰۹۰۳۰