هر وقت باران بارید،. بالاخره دیدیم لحظه بند آمدن را …

هر وقت باران بارید،
بالاخره دیدیم لحظه بند آمدن را...

#استاد_بیات