✍💎. 💟

✍💎. 💟

✍💎
پنج چیزی که همین الان باید متوقف کنید

1- راضی نگه داشتن همگان
2- ترس از تغییر
3- زندگی کردن در گذشته
4- کم ارزش کردن خودتان
5- فکر کردن بیش از حد

💟 @asrare_movafaghiyat