سه نشانه‌ی خردمندان:.. - سکوت، موقعی که ابلهان سخن. می گویند،

سه نشانه‌ی خردمندان:.. - سکوت، موقعی که ابلهان سخن. می گویند،

سه نشانه ی خردمندان:

- سکوت ، موقعی که ابلهان سخن
می گویند،

- اندیشه، موقعی که دیگران خیال
می کنند،

- عمل ، موقعی که تن پروران در خوابند.

💟 @asrare_movafaghiyat