خداوندا. میدانیم که تو از هر مشکل و. چالشی بزرگتر هستی

خداوندا
میدانیم که تو از هر مشکل و
چالشی بزرگتر هستی.
لذت سپاسگزاری را از ما مگیر.

من میدونم یه نظرِ تو به زندگی من میتونه هرچیزیو عوض کنه. برای من دوستانم خوب بخواه خدای بزرگم.آمین❤️

💟 @asrare_movafaghiyat