برخی انسان‌ها تسلیم محدودیت‌های ذهنی‌شان می‌شوند …. 💟

برخی انسان‌ها تسلیم محدودیت‌های ذهنی‌شان می‌شوند...
و برخی دیگر کلمات نتوانستن و نخواستن را از زندگی‌شان کاملا حذف کردند
💟 @asrare_movafaghiyat