اومدم بنویسم: «پایان شب سیه، سپید است» و پست کنم؛ دوستی شعری برام فرستاد که: «خبر رسید که پاییز رو به پایان است چه دلخوشید که این

اومدم بنویسم: «پایان شب سیه، سپید است» و پست کنم؛ دوستی شعری برام فرستاد که: «خبر رسید که پاییز رو به پایان است چه دلخوشید که این اول زمستان است!»

بی خیال شعر و این صوبتا 😄

یلداتون مبارک، جمع خانواده‌هاتون جمع و دلتون خوش🌹

دوستدارتون: محمدجواد❤️

✨ @azarijahromi