در دلم غصه‌ای گره‌گیر است….. به یاد قربانیان مظلوم هواپیمای اوکراینی🏴🕯.. ‏⁦ ⁩

در دلم غصه‌ای گره‌گیر است….. به یاد قربانیان مظلوم هواپیمای اوکراینی🏴🕯.. ‏⁦ ⁩

در دلم غصه‌ای گره‌گیر است…

به یاد قربانیان مظلوم هواپیمای اوکراینی🏴🕯

‏⁦ #PS752⁩

✨ @azarijahromi