ذوق و قریحه ادبی در انحصار گروه خاصی نیست. صاحب قهوه‌خانه‌ای بر روی قوری چایش به عربی نوشته:

ذوق و قریحه ادبی در انحصار گروه خاصی نیست. صاحب قهوه‌خانه‌ای بر روی قوری چایش به عربی نوشته:

ذوق و قریحه ادبی در انحصار گروه خاصی نیست. صاحب قهوه‌خانه‌ای بر روی قوری چایش به عربی نوشته:

چشمانت که زیباست، چرا هنوز مجردی؟

#روزنوشت

✨ @azarijahromi