رنک این شت‌کوین به بالای ۵۰۰۰ رسید

رنک این شت‌کوین به بالای ۵۰۰۰ رسید

رنک این شت‌کوین به بالای ۵۰۰۰ رسید. بسیاری از پروژه‌های کریپتو ممکنه افزایش یا کاهش شدید قیمت رو تجربه کنند اما در Pump & Dump سود عده‌ای در گرو ضرر دیگران است چرا که هیچ امیدی به بازگشت یا توسعه آن پروژه و رشد ارگانیک قیمت آن نیست و مطمئن باشید اگر شخصی سود کرده بسیاری افراد دیگر ضرر کرده‌اند.

@cryptobyalireza