۱- چارتی که می‌بینید مربوط به یک شت‌کوین مرده یا بهتر بگم اسکم‌کوین رنک بالای ۴۰۰۰ است که قیمت آن طی یک سال اخیر با وجود بولران یک

۱- چارتی که می‌بینید مربوط به یک شت‌کوین مرده یا بهتر بگم اسکم‌کوین رنک بالای ۴۰۰۰ است که قیمت آن طی یک سال اخیر با وجود بولران یک

۱- چارتی که می‌بینید مربوط به یک شت‌کوین مُرده یا بهتر بگم اسکم‌کوین رنک بالای ۴۰۰۰ است که قیمت آن طی یک سال اخیر با وجود بولران یک هفتم شده و از نظر من حتی سازندگان آن هیچ امیدی به آینده‌ش ندارند.

ادامه دارد...

@cryptobyalireza