سود One از دستم خارج شده. فکر کنم ۱۷۰۰ درصد از زمان معرفی در حدود ۷۰ روز. اول راهیم

سود One از دستم خارج شده. فکر کنم ۱۷۰۰ درصد از زمان معرفی در حدود ۷۰ روز. اول راهیم. هولدر باشید.

@cryptobyalireza