از فروش هیجانی پرهیز کنید. همانطور که خرید در روزهای سبز غلطه، فروش در روزهای قرمز هم غلطه

از فروش هیجانی پرهیز کنید. همانطور که خرید در روزهای سبز غلطه، فروش در روزهای قرمز هم غلطه. صبور باشید و از چک کردن مکرر قیمت‌ها دوری کنید. 🌹

@cryptobyalireza