🔹 فولکر پرتس، رئیس نهاد مشاوره‌ای صدراعظم آلمان در امور بین الملل و خاورمیانه:

🔹 فولکر پرتس، رئیس نهاد مشاوره ای صدراعظم آلمان در امور بین الملل و خاورمیانه:

غنی سازی هسته ای ایران هنوز به واسطه #برجام محدود است. امارات متحده راکتور هسته ای می سازد و متعهد شده که غنی سازی انجام ندهد. عربستان سعودی ۱۶ راکتور هسته ای می سازد، بدون اینکه متعهد شود، غنی سازی انجام ندهد.

آیا زمان آن رسیده که از طریق سازمان ملل کنفرانس منطقه ای منع گسترش سلاح هسته ای در خلیج برگزار شود؟

@dachstudien
🇪🇺🇩🇪