برادران غریب؛ مسیح مسلمان و مسیح پسر خدا.. …نویسنده: Dietmar Pierper

برادران غریب؛ مسیح مسلمان و مسیح پسر خدا.. …نویسنده: Dietmar Pierper

برادران غریب؛ مسیح مسلمان و مسیح پسر خدا

چه چیزی اسلام و مسیحیت را پیوند می دهد و از هم جدا می کند؟


نویسنده: Dietmar Pierper

✍ برگردان: فاطمه صیرفی


@dachstudien
🇪🇺🇩🇪