🔹 تصویر روی جلد شماره جدید مجله اشپیگل …چه کسی به چنین چیزی اعتقاد دارد؟

🔹 تصویر روی جلد شماره جدید مجله اشپیگل …چه کسی به چنین چیزی اعتقاد دارد؟

🔹 تصویر روی جلد شماره جدید مجله اشپیگل


چه کسی به چنین چیزی اعتقاد دارد؟
چرا مسیحیان خود نیز دیگر به هیچ خدایی احتیاج ندارند؟

@dachstudien