Rosenthal

 Rosenthal

#کتاب
Rosenthal

کتاب "گلستان سعدی" اولین اثر فاخری که از زبان فارسی به آلمانی توسط آدام اولئاریوس در سال 1654 ترجمه شد.


@dachstudien
🇪🇺🇩🇪