آدم میتونه شبترین شب سال رو،. اگه عاشق باشه …

آدم میتونه شبترین شب سال رو،. اگه عاشق باشه …

آدم میتونه شبترین شب سال رو،
با یه انار، یه استکان چایی دارچین و چند کلمه حرف عاشقانه، عاشقانه ترین شب سال کنه. اگه عاشق باشه ...

عاشق باشید و یلداتون مبارک
سهند بهنام، یلدا ۱۴۰۰
@dotDE