این مدت شما دوستان از من درباره پروژه آینده پژوهی اقتصاد ایران و مدلهای پیشبینی نرخ ارز میپرسید

این مدت شما دوستان از من درباره پروژه آینده پژوهی اقتصاد ایران و مدلهای پیشبینی نرخ ارز میپرسید.
تکنیک مدلینگ من بر اساس CLD یا Causal Loop Diagram هست.

متغیرهای کلی که در مدل پیشبینی نرخ ارز استفاده میکنم اینها هستند:

EXC= f(I, GDP, M, EX, IM,DUM, )

متغیرها عبارتند از:
EXC لگاریتم نرخ ارز
EX لگاریتم ارزش ریالی صادرات
IM لگاریتم ارزش ریالی واردات
GDP لگاریتم تولید ناخالص داخلی
M لگاریتم حجم نقدینگی
I لگاریتم نرخ بهره
DUM متغیرهای هیجانی
مثل (مرزهای روانی ارز، هیجانات سیاسی، بیانیه ها و سخنرانی های سیاسی، تحریکات نظامی، ...)

از چه نرم افزارهایی استفاده میکنم؟
Weka, Scenario Wizard, Pajek, Gephi

چه اطلاعاتی رو داده کاوی میکنم؟
بیانات و تصمیمات سیاسی، مقررات گمرکی و ارزی، رفتار بازار بورس و ارز، رفتار بازار طلا و نفت، رفتار متغیرهای هیجانی و ...

فعلا اینهارو داشته باشید، تا بعد بیشتر براتون بگم.

سهند بهنام، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰، دوسلدورف

@dotDE