اگر شرف شکل داشت، تو نمادی زیبا برای آن بودی

اگر شرف شکل داشت، تو نمادی زیبا برای آن بودی.
@dotDE