پیاده روی عصر در اطراف خونه. امروز ۲۱۳۰۰ قدم (۱۵ کیلومتر) راه رفتم

پیاده روی عصر در اطراف خونه
امروز ۲۱۳۰۰ قدم (۱۵ کیلومتر) راه رفتم.