امروز در برنامه‌اش را معرفی کرد. چه نکاتی برای و در نظر گرفته شده است …برخی از قوانین جدید آلمان:

امروز #دولت_جدید در #آلمان برنامه‌اش را معرفی کرد. چه نکاتی برای #پناهجویان و #مهاجرین در نظر گرفته شده است.

برخی از قوانین جدید آلمان:
آلمان کشور مهاجرتی خواهد شد.
زمان انتظار برای دریافت پاسپورت آلمان، به ۵ سال کاهش خواهد یافت.
برای افرادی که به جامعه و کشور آلمان کمک کنند، این زمان به ۳ سال کاهش خواهد یافت.

@dotDE