طرف اگهی زده «Ipad من گم شده، هرکی پیدا کنه بهم زنگ بزنه ۵۰ دلار مژدگونی می‌دم» یکی هم کنارش اگهی زده من ۵۱ دلار میدم

طرف اگهی زده «Ipad من گم شده، هرکی پیدا کنه بهم زنگ بزنه ۵۰ دلار مژدگونی می‌دم» یکی هم کنارش اگهی زده من ۵۱ دلار میدم

طرف اگهی زده "Ipad من گم شده، هرکی پیدا کنه بهم زنگ بزنه ۵۰ دلار مژدگونی می‌دم" یکی هم کنارش اگهی زده من 51 دلار میدم .😂
@dotDE