از حکیمی پرسیدند:.. چرا هیچ از عیب مردم سخن نمیگویی؟.. حکیم گفت:

از حکیمی پرسیدند:.. چرا هیچ از عیب مردم سخن نمیگویی؟.. حکیم گفت:

از حکیمی پرسیدند:

چرا هیچ از عیب مردم سخن نمیگویی؟

حکیم گفت:

هنوز از محاسبه ی عیب های خودم

فارغ نشده ام

تا به عیب های دیگران بپردازم..

مجمع فعالان اقتصادی
https://t.me/joinchat/AAAAAD-0rkJfxbjPxic4xg