🔴 منفی گرایان نه تنها به سلامتی خود اسیب وارد میکنند، بلکه از محبوبیت خود به شدت میکاهند، هیچکس دوست ندارد از غم و غصه و ناامیدی و

🔴 منفی گرایان نه تنها به سلامتی خود اسیب وارد میکنند ،بلکه از محبوبیت خود به شدت میکاهند، هیچکس دوست ندارد از غم و غصه و ناامیدی وبدبختی بشنود ،
هیچکس!
@fannebayan