🔴 صدای خوش و ناثیر تنفس بر آن …..۰۹۳۰۳۱۶۳۳۲۹٫۰۲۱۸۸۲۰۳۰۳۲

🔴 صدای خوش و ناثیر تنفس بر آن
#صدا
#تنفس
#فرزانه_معصومیان
#آموزش_یک_دقیقه_ای
09303163329
02188203032
@fannebayan