💎 در مورد تاثیرات منفی پیرامونتان بیندیشید

💎 در مورد تاثیرات منفی پیرامونتان بیندیشید.
این ها از افرادی هستند که روی چیزهای بد در زندگیشان تمرکز می‌کنند و سبب می‌شوند تا شما هم روی همان‌ها تمرکز کنید.

👈 شما را متقاعد می‌کنند که همواره نگران و در جستجوی مشکلات جدید موجود در پیرامونتان باشید.

افراد با نگرش منفی به آسانی نمی‌خندند.
آن ها روابط اجتماعی همراه با مشکل مداوم دارند و موارد استرس ‌زا را به عنوان یک تهدید بزرگ می‌بینند نه یک امر ماجراجویانه که درآغوشش بگیرند.
کاملا دور از تمام چالش ها زندگی می‌کنند.

🆔 Mag.iNoti.ir
🆔 @iNotiOfficial
🌎 https://iNoti.com