💎 به تعویق انداختن کارها عادت بسیار بدی است که باعث می‌شود کاری را که پریروز باید انجام می‌دادیم، پس‌فردا انجام دهیم … «ناپلئون هی

💎 به تعویق انداختن کارها عادت بسیار بدی است که باعث می‌شود کاری را که پریروز باید انجام می‌دادیم، پس‌فردا انجام دهیم … «ناپلئون هی

💎 به تعویق انداختن کارها عادت بسیار بدی است که باعث می‌شود کاری را که پریروز باید انجام می‌دادیم، پس‌فردا انجام دهیم.

"ناپلئون هیل"

🆔 Mag.iNoti.ir
🆔 @iNotiOfficial
🌎 https://iNoti.com