📊نگاهی به زنان و مردان در کشورهای جهان.. جامعه‌شناسی علامه.. 🇮🇷

📊نگاهی به زنان و مردان در کشورهای جهان.. جامعه‌شناسی علامه.. 🇮🇷

📊نگاهی به #تساوی زنان و مردان در کشورهای جهان

جامعه‌شناسی علامه

🇮🇷 @Iranianspa