سی‌ان‌ان گزارش داد، پنتاگون قصد دارد برای مقابله با نفوذ چین، روسیه و کوبا در ونزوئلا طرح‌های نظامی تهیه و تدوین کند …ژئوپولیتیک ا

سی‌ان‌ان گزارش داد، پنتاگون قصد دارد برای مقابله با نفوذ چین، روسیه و کوبا در ونزوئلا طرح‌های نظامی تهیه و تدوین کند …ژئوپولیتیک ا

سی‌ان‌ان گزارش داد، پنتاگون قصد دارد برای مقابله با نفوذ چین، روسیه و کوبا در ونزوئلا طرح‌های نظامی تهیه و تدوین کند.

ژئوپولیتیک ایرانی
@irgeopolitics