📸امروز صورت گرفت / سومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه گذاری استان هرمزگان در بندرعباس آغاز برگزار شد..۱۳۹۸/۰۱/۲۶

📸امروز صورت گرفت / سومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه گذاری استان هرمزگان در بندرعباس آغاز برگزار شد..۱۳۹۸/۰۱/۲۶

📸امروز صورت گرفت / سومین همایش بین‌المللی فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان در بندرعباس آغاز برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

ژئوپولیتیک ایرانی
@irgeopolitics