🌗باور دانشمندان بر اینست که این رگه‌های تیره روی سیاره مریخ می‌توانند دستاورد آب مایع روان باشند

🌗باور دانشمندان بر اینست که این رگه‌های تیره روی سیاره مریخ می‌توانند دستاورد آب مایع روان باشند. هرچند آنها معتقدند،اگر آب نمک نیز باشند می‌توانند برای پشتیبانی از حیات، اکسیژن داشته باشند.

╭───┅═ঊঈ🌎ঊঈ═┅───╮
🆔 @keyhan_n1
╭───┅═ঊঈ🌗 ঊঈ═┅───╮