🌓زمین همواره از هر سو درمعرض سیگنال فرازمینی‌ها است و نمی‌توان دریافت که آیا این سیگنال‌ها واقعا از یک در همسایگی ما رسیده، یا از

🌓زمین همواره از هر سو درمعرض سیگنال فرازمینی‌ها است و نمی‌توان دریافت که آیا این سیگنال‌ها واقعا از یک #تمدن_جدید در همسایگی ما رسیده، یا از آن سوی کهکشان و از یک تمدن #منقرض شده می‌آید.

@keyhan_n1