این عکس را " ساعاتی قبل از طلوع آفتاب مریخ گرفته است، این نقطه کوچک، ما هستیم!

این عکس را #مریخ_نورد_اسپرینت " ساعاتی قبل از طلوع آفتاب مریخ گرفته است، این نقطه کوچک، ما هستیم! همه ما، همه تاریخ ما و همه افرادی که دوستشان داریم، اونجا هستند!