جامعه وارونه یعنی آنکه دهک دهم و مرفه جامعه هفت برابر اقشار محروم یارانه می‌گیرد

جامعه وارونه یعنی آنکه دهک دهم و مرفه جامعه هفت برابر اقشار محروم یارانه می‌گیرد

جامعه وارونه یعنی آنکه دهک دهم و مرفه جامعه هفت برابر اقشار محروم یارانه می‌گیرد

مرفه‌ترین قشر جامعه با دریافت ۲۱ میلیون تومان یارانه پنهان، ۷ برابر اقشار محروم از این یارانه‌ها بهره مند می‌شود.
@kharmagaas