🎥 (۶).. کمونیسم.. (دوبله شده به زبان فارسی) /آکادمی اقتصاد

🎥 #الفبای_اقتصاد (۶)

کمونیسم

(دوبله شده به زبان فارسی)/آکادمی اقتصاد

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari