✡ یکی از باورهای اشتباه بین برخی از انسانها این باور است که داشتن احساسات منفی را نوعی عیب در روان میداند و فکر میکند همیشه باید ش

✡ یکی از باورهای اشتباه بین برخی از انسانها این باور است که داشتن احساسات منفی را نوعی عیب در روان میداند و فکر میکند همیشه باید شاد و مثبت و سرحال باشد ،
در حالیکه انسان متعادل طیفی از احساسات مثبت و منفی را تجربه می کند و هیجاناتی مثل خشم ، غم ، گناه و شرم هم در همین طیف قرار دارند.

#فاطمه_ربانی
#سلامت_ذهن
#کارشناس_ارشد_روانشناس_بالینی

@fatemeh_rabbani
@mind_health_psy