سوغاتیهایی که برای میزبانم آورده بودم

سوغاتیهایی که برای میزبانم آورده بودم

سوغاتیهایی که برای میزبانم آورده بودم. لازم به ذکره خودم سیگاری نیستم ولی برای آدمهایی که سیگارین بهمن کوچیک خیلی جالبه!