از مسکو که میخواستم راه بیافتم سمت سنت‌پترزبورگ، ایرا یعی کرد کوله‌ام رو بلند کنت و نهایت پخش زمین شد😂

از مسکو که میخواستم راه بیافتم سمت سنت‌پترزبورگ، ایرا یعی کرد کوله‌ام رو بلند کنت و نهایت پخش زمین شد😂