♦ لیست دانشگاه‌های روسیه مورد تایید وزارت علوم در سال ۲۰۱۹. 🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻

♦ لیست دانشگاه‌های روسیه مورد تایید وزارت علوم در سال ۲۰۱۹. 🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻

♦ لیست دانشگاه های روسیه مورد تایید وزارت علوم در سال ۲۰۱۹
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
https://goo.gl/vHbx6M