متوجه باشید که چیزی که باید تغییر کنه نقطه‌ای در درون شماست …💚

متوجه باشید که چیزی که باید تغییر کنه نقطه‌ای در درون شماست …💚

متوجه باشید که چیزی که باید تغییر کنه نقطه ای در درون شماست..
💚 @mohaselirani