فیلمی تاریخی از بازیگری

فیلمی تاریخی از بازیگری
مظفرالدین شاه در اثری با کارگردانی ابراهیم صنیع السلطنه در سال 1284 خورشیدی....

نخستین دوربین فیلمبرداری در زمان این شاه به ایران آمد....


@politicalculture