سؤالی که موجب دگرگونى شدیدى در زندگى عده اى، از جمله پیتر دراکر (نظریه پرداز معروف مدیریت) شده است!!

سؤالی که موجب دگرگونى شديدى در زندگى عده اى، از جمله پيتر دراکر (نظریه پرداز معروف مدیریت) شده است!!

معلم او در سيزده سالگى، سؤالى پرسيده و گفته انتظار ندارم بتوانيد به سؤال من پاسخ دهيد. اما اگر در پنجاه سالگى هم نتوانيد پاسخى براى آن بيابيد، در اين صورت، حتم بدانيد که زندگي تان را ضايع کرده ايد.

آن سؤال اين است:

" به خاطر چه چيزي بايد از شما ياد كنند؟"

@politicalculture