منصور حلاج را که بردند پای چوبه دار، به خواهرش گفتند بیاید برای وداع، او آمد اما بدون سربند!

منصور حلاج را که بردند پای چوبه دار، به خواهرش گفتند بیاید برای وداع، او آمد اما بدون سربند! مردها بانگش زدند که پس حجابت کو؟ پاسخ داد: من جز منصور مرد دیگری نمی‌بینم!

@politicalculture