سخت‌ترین کار در مذاکره این است که اطمینان یابید که از احساسات خالی شده‌اید و بر مبنای شواهد مذاکره می‌کنید …هوارد هنری بیکر

سخت‌ترین کار در مذاکره این است که اطمینان یابید که از احساسات خالی شده‌اید و بر مبنای شواهد مذاکره می‌کنید …هوارد هنری بیکر

سخت ترین کار در مذاکره این است که اطمینان یابید که از احساسات خالی شده اید و بر مبنای شواهد مذاکره می کنید .

هوارد هنری بیکر
@politicalculture