🌿🌺 یک لحظه مطالعه. 🔸خلاصه کتاب

🌿🌺 یک لحظه مطالعه
🔸خلاصه کتاب #جامعه_شناسی_نخبه_کشی

یکی از اصلاحات فراوانی که امیرکبیر انجام داد ، افراد *متخصص و عاقل* را بر سر کارها گماشت
این موضوع به ظاهر ساده می آید اما اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته داشته باشید و در عین حال وضعیت ایران را هم ببینید ، آن وقت به معایب نظام اداری ایران پی خواهید برد

در ایران دوران درازی است که *ارزشهای قبیله ای* حاکم است
و مدیریتها براساس روابط قبیله ای توزیع میشود
در این گونه نظام ها مهم نیست که شخص ، کارایی و بینش خردمندانه برای آن کار را داشته باشد
ص 120-123

✴️◀️ متن کامل کتاب: https://telegram.me/politicology/7018

@politicology