🔺 جنگ‌های بزرگ همواره دلایلی بزرگ نداشته‌اند گاهی به دلیل تصورات واهی و گاه به دلیل اشتباهات کوچک آغاز شده‌اند

🔺 جنگ‌های بزرگ همواره دلایلی بزرگ نداشته‌اند گاهی به دلیل تصورات واهی و گاه به دلیل اشتباهات کوچک آغاز شده‌اند.

🔸دلایل محتمل پنج جنگ بزرگ را اینجا ببینید...


✅ #سیاست_شناسی
@politicology